Dojo Kun

Dojo Kun 

  • Seek perfection of character
  • Be sincere
  • Put maximum effort into everything you do
  • Respect others
  • Develop self control

Dojo Kun (Japanese)

  • Hitotsu!  Jinkaku  Kansei  Ni  Tsutomuru  Koto!
  • Hitotsu!  Makoto  No  Michi  O  Mamoru  Koto!
  • Hitotsu!  Doryoku  No  Seichin  O  Yashinau  Koto!
  • Hitotsu!  Reigi  O  Omonzuru  Koto!
  • Hitotsu!  Kekki  No  Yu  O  Imashimuru  Koto!
Advertisements
%d bloggers like this: