Dojo Kun

Dojo Kun 

Seek perfection of character

Be sincere

Put maximum effort into everything you do

Respect others

Develop self control

 

Dojo Kun (Japanese)

Hitotsu! Jinkaku Kansei Ni Tsutomuru Koto!

Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto!

Hitotsu! Doryoku No Seichin O Yashinau Koto!

Hitotsu! Reigi O Omonzuru Koto!

Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto!

Advertisements
%d bloggers like this: